Uutiset

Tulostettava versio

Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit ry

Säännöt

1 §. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja -insinöörit ry josta näissä säänöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys voi kuulua päätöksiensä mukaisesti sähköalan järjestöihin, joita näissä säännöissä nimitetään liitoiksi. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 §. Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sähköteknikkojen ja -insinöörien yhteenkuuluvuutta, ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista tietotaitoa sekä valvoa sähköteknikkojen ja -insinöörien etuja lainsäädännöllisissä sekä työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kursseja, luentotilaisuuksia ja opintomatkoja sekä julkaisee tarvittaessa alan kirjallisuutta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, lain sallimaa omaisuutta ja toimeenpanna asianmukaisella luvalla huvitilaisuuksia ja arpajaisia sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa.

3 §. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sähköalan henkilö, joka on suorittanut vähintään Suomessa hyväksytyn sähköalan teknikon loppututkinnon ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Jäsen, joka on täyttänyt 60 vuotta tai on jäänyt eläkkeelle ja on suorittanut jäsenmaksunsa vähintään 10 viimeksi kuluneen vuoden ajan, on vapaa jäsenmaksun suorittamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vapaajäseneksi siirtymisen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä kun hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa. Eroilmoituksen tehtyään jäsen on vapaa velvoitteistaan yhdistykselle eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien.

Jäsen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kalenterivuoden loppuun mennessä, voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Mainitut jäsenet on todettava viimeistään hallituksen järjestäytymiskokousta seuraavassa kokouksessa.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai vahingoittaa yhdistyksen mainetta.

4 §. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja sekä vaalikokouksen päätöksen perusteella joko neljä (4), kuusi (6) tai kahdeksan (8) jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi (1) ja muut jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudesta varapuheenjohtajan.

Hallituksesta eroaa vuosittain puolet varsinaisista jäsenistä. Jäsenten eroaminen tapahtuu ensimmäisen vuoden kuluessa arvonnalla ja seuraavina vuosina vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa, ja heidän toimikautensa alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se ehdotus, jota puheenjohtaja on kannattanut, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen velvollisuutena on:

– kehittää yhdistystä sekä muutenkin toimia sääntöjen 2 §:n tarkoituksen toteuttamiseksi

– valita keskuudestaan varapuheenjohtaja sekä nimetä sihteeri, muut toimihenkilöt ja tarvittavat työryhmät

– pitää yhdistyksen jäsenistä jäsenluetteloa ja antaa rekisteriviranomaisille tarvittavat tiedot

– hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta ja vastata niistä

– antaa tilinpäätös seuraavan vuoden vuosikokoukselle, jonka tulee päättää tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

– antaa toimintakertomus seuraavan vuoden vuosikokoukselle

– esittää vaalikokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

5 §. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

6 §. Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

7 §. Kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on vuosittain kaksi, vuosikokous helmi—maaliskuussa ja vaalikokous loka—marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kokouskutsu on viimeistään 10 vuorokautta ennen kokousta lähetettävä kirjallisesti jäsenille ja tarvittaessa julkaistava paikkakunnan sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti viimeistään edellisen vuoden joulukuussa, jotta asia tulisi käsitellyksi vuosikokouksessa tai viimeistään elokuussa, jotta asia tulisi käsitellyksi vaalikokouksessa.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla.

8 §. Yhdistyksen kokouksissa

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

– valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut tarvittavat kokouksen toimihenkilöt

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

– kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

9 §. Yhdistyksen vuosikokouksessa

– käsitellään hallituksen antama kertomus yhdistyksen edellisen vuoden toiminnasta

– esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien siitä antama lausunto

– käsitellään tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

– valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin

– valitaan yhdistyksen edustajaehdokkaat liiton toimielimiin ja edustuksiin

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §. Yhdistyksen vaalikokouksessa

– hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaksi vuodeksi

– päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot

– määrätään jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa

– hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi

– valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä seuraavaksi vuodeksi 4 §:n mukaisesti

– valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan yhdistyksen seuraavan vuoden tilit

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säännöt ja purkaminen

11 §.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on vähintään samanlaisella äänten enemmistöllä (3/4) vahvistettava toisessa kokouksessa, joka on pidettävä aikaisintaan neljän ja viimeistään kahdeksan viikon kuluttua siitä kokouksesta, jossa aikaisempi päätös tehtiin.

12 §.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai lakkauttaa, joutuvat yhdistyksen varat säätiölle, joka jakaa ne stipendinä pääkaupunkiseudun sähkötekniikan opiskelijoille.

Mikäli tällaista säätiötä ei ole yhdistyksen purkautuessa, käytetään jäljellä olevat yhdistyksen varat kokouksen lähemmin päättämällä tavalla 2 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

 

REKISTERINUMERO 70.225

Y-tunnus  2324865-8

MERKITTY REKISTERIIN 27.10.1956

NIMENKIRJOITUSTAPA

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

SÄÄNTÖMUUTOS

Rekisteröity 12.05.2010

Hyväksytty uudet säännöt.

NIMIHISTORIA:

12.05.2010 Pääkaupunkiseudun sähköteknikot ja –insinöörit ry

20.10.1956—11.05.2010 Sähköteknikot r.y.

 

 

 

 

 

 

Sähköinsinööriliitto ry

Yhteystiedot

Palaute

Viestit